Search
Close this search box.

项目进展

Progress Brixton Bangsaen Mar24_4Progress Brixton Bangsaen Mar24_4
Progress Brixton Bangsaen Mar24_3Progress Brixton Bangsaen Mar24_3
Progress Brixton Bangsaen Mar24_1Progress Brixton Bangsaen Mar24_1
Progress Brixton Bangsaen Mar24_2Progress Brixton Bangsaen Mar24_2

Brixton Campus Bangsaen

于2024年05月更新

0%

环境影响报告已获批准

已获得建筑工程施工许可证

0%
结构工程
0%
建筑学
0%
机械电气系统