Search
Close this search box.

项目进展

Progress Phahol 50 Jan24_1Progress Phahol 50 Jan24_1
Progress Phahol 50 Jan24_2Progress Phahol 50 Jan24_2
Progress Phahol 50 Jan24_3Progress Phahol 50 Jan24_3
Progress Phahol 50 Jan24_4Progress Phahol 50 Jan24_4
Progress Phahol 50 Jan24_5Progress Phahol 50 Jan24_5

Brixton Pet&Play Phahol 50 Station

于2024年02月更新

0%

环境影响报告已获批准

已获得建筑工程施工许可证

0%
结构工程
0%
建筑学
0%
机械电气系统