Search
Close this search box.

项目进展

Progress Origin Place Bangna May24_1Progress Origin Place Bangna May24_1
Progress Origin Place Bangna May24_2Progress Origin Place Bangna May24_2
Progress Origin Place Bangna May24_3Progress Origin Place Bangna May24_3
Progress Origin Place Bangna May24_4Progress Origin Place Bangna May24_4

Origin Place Bangna

于2024年05月更新

0%

环境影响报告已获批准

已获得建筑工程施工许可证

0%
结构工程
0%
建筑学
0%
机械电气系统