Search
Close this search box.

项目进展

Progress Bangna April24_1Progress Bangna April24_1
Progress Bangna April24_2Progress Bangna April24_2
Progress Bangna April24_3Progress Bangna April24_3

Origin Place Bangna

于2024年04月更新

0%

环境影响报告已获批准

已获得建筑工程施工许可证

0%
结构工程
0%
建筑学
0%
机械电气系统