Search
Close this search box.

项目进展

Progress Origin Play Bangsaen April24_1Progress Origin Play Bangsaen April24_1
Progress Origin Play Bangsaen April24_2Progress Origin Play Bangsaen April24_2
Progress Origin Play Bangsaen April24_3Progress Origin Play Bangsaen April24_3
Progress Origin Play Bangsaen April24_4Progress Origin Play Bangsaen April24_4

Origin Play Bangsaen

于2024年04月更新

0%

环境影响报告已获批准

已获得建筑工程施工许可证

0%
结构工程
0%
建筑学
0%
机械电气系统