Search
Close this search box.

项目进展

Progress SriUdom April24_1Progress SriUdom April24_1
Progress SriUdom April24_2Progress SriUdom April24_2
Progress SriUdom April24_3Progress SriUdom April24_3
Progress SriUdom April24_4Progress SriUdom April24_4

Origin Play Sri Udom Station

于2024年04月更新

0%

环境影响报告已获批准

已获得建筑工程施工许可证

0%
结构工程
0%
建筑学
0%
机械电气系统