Search
Close this search box.

项目进展

Progress Praksa Feb24_1Progress Praksa Feb24_1
Progress Praksa Feb24_2Progress Praksa Feb24_2
Progress Praksa Feb24_3Progress Praksa Feb24_3

The Origin Sukhumvit Praksa

于2024年02月更新

0%

环境影响报告已获批准

已获得建筑工程施工许可证

0%
结构工程
0%
建筑学
0%
机械电气系统